00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

Na podlagi prvega odstavka 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415,
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 121/21) minister za zdravje ter
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdajata

O D R E D B O

o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar

1.člen

S to odredbo se določajo vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo,
bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa
najmanj za 30 odstotkov.

2.člen

Vrste in stopnje telesnih okvar so določene v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.

KončnI določb

3.člen

Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati Samoupravni sporazum o

seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

4.člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.
Št. 0070-99/2019
Ljubljana, dne 4. oktobra 2021
EVA 2019-2711-0060

Janez Poklukar
minister
za zdravje
Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Share this…
(Skupno 105 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost