00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Avtor: | Okt 7, 2020

Pogodba o izvajanju osebne asistence podpisana. Pričetek izvajanja osebne asistence 1.2.2021. Prijave v pisarni društva v času uradnih ur.

Kdo je izvajalec osebne asistence?

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost lahko izvajajo nevladne organizacije, zavodi in samostojni podjetniki na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je od 27.5.2020 vpisano v register izvajalcev osebne asistence pri Ministrstvo za javno upravo. Zap. številka vpisa:
ZOA – 266. Št. odločbe o vpisu: 14109-75/2020/4.
Vsi naši osebni asistenti so usposobljeni za delo z gluhimi osebami in za
sporazumevanje uporabljajo slovenski znakovni jezik.

Kaj je osebna asistenca?

Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Pri izvajanju osebne asistence mora imeti uporabnik nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje ter želje.

Do osebne asistence je lahko upravičena oseba, ki:

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • je stara od 18 do 65 let (če je oseba uveljavljala pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je upravičena do osebne asistence tudi po tem ko dopolni 65 let);
  • živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
  • in potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 

Pravica do osebne asistence se uveljavlja z vlogo na centru za socialno delo, kjer ima oseba stalno oz. začasno prebivališče. Dvočlanska strokovna komisija na podlagi osebnega razgovora z vlagateljem izdela mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence. Vlagatelj lahko na vlogi zahteva, da je en član strokovne komisije predstavnik uporabnikov. Na podlagi mnenja strokovne komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence.

Upravičenec do osebne asistence izbere enega izmed izvajalcev osebne asistence, ki so vpisani v register MDDSZ ter z njim opredeli izvedbeni načrt osebne asistence.

 

Kdo je upravičen do osebne asistence?

Oseba, ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev

Oseba stara od 18 do 65 let

Oseba, ki živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe. Oseba, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ali tujec, ki ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji….

Kdo je lahko osebni asistent?

Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence in je pri njemu redno zaposlena.

Oseba mora biti, da lahko sklene delovno razmerje polnoletna, poslovno sposobna, in iz kazenske evidence mora biti razvidno, da ni bila nikoli pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti.

Ima opravljeno usposabljanje pa ZOA.

Kako si urediti osebno asistenco?

Preko centra za socialno delo je potrebno oddati vlogo ( PRILOGA VLOGA).

Na podlagi sklepa CSD ima vsak upravičenec pravico, da si sam izbere svojega izvajalca osebne asistence in tudi v nadaljevanju osebnega asistenta

Vloga za uveljavljanje pravice do usebne asistence

 Povezava >>> Vloga_OA  <<

Kaj je komunikacijski dodatek?

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluho-slepi osebi, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu.

Pravica do komunikacijskega dodatka se uveljavlja z vlogo na centru za socialno delo, kjer ima oseba stalno oz. začasno prebivališče. Vlagatelj se lahko odloči za uveljavljanje osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali za denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, določenega v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. O pravici odloči center za socialno delo z odločbo.

Avtor: | Okt 7, 2020

Potrebujem osebno asistenco

Izjava

2 + 13 =

(Skupno 655 obiskov, današnjih obiskov 14)
Dostopnost